Cần chuyển hướng sang sản xuất thép cơ khí, chế tạo