FACEBOOK THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG CHO PHÉP CHIA SẺ NỘI DUNG VỚI MỘT NHÓM NGƯỜI