INTEL HỢP NHẤT BỘ PHẬN SẢN XUẤT VI XỬ LÝ MÁY TÍNH VÀ DI DỘNG