Ngành công nghiệp ôtô: Nhận diện hạn chế, phát triển bền vững trong xu thế hội nhập