ONEDRIVE GIỚI HẠN KÍCH THƯỚC TẬP TIN TẢI LÊN 10GB, ĐỒNG BỘ NHANH HƠN