Thúc đẩy phát triển ngành Cơ khí chế tạo: Cần “bàn tay hữu hình” của Nhà nước