VÌ SAO CÁC NHÀ SẢN XUẤT KHÔNG CẢI THIỆN THỜI LƯỢNG PIN SMARTPHONE?