WINDOWS 9 SẼ CÓ KHẢ NĂNG TỰ ĐIỀU CHỈNH PHÙ HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ